Αλλαγές στη Δ/νση Τεχνικού Υπηρεσιών επιχείρησε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Εργων κ. Διονύσης Λυκούδης.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας υπάρχει δυσαρέσκεια από στελέχη της Τ.Υ. που μετακινήθηκαν, ενώ υπάρχουν και πληροφορίες ότι κάποια υπαλληλικά στελέχη θα προσφύγουν στη Δικαιοσύνη.

Η σχετική απόφαση που αναρτήθηκε στο Διαδύκτιο αναφέρει τα εξής:
AΔA: ΩI8ΔΩE5-YMΩ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤο ΔΙΑΔΙΚΤΥO
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
Δήμος Κεφαλλονιάς
Αργοστόλι 13-1-2016
Αριθμ. Πρωτ.:1100
Αριθμ. Απόφασης: 12

ΑΠOΦΑΣΗ

O Δήμαρχος Κεφαλλονιάς

Έχοντας υπόψιν

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/ 2010 και τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3584/ 2007 περί αναπλήρωσης Προϊσταμένων

3. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του oΕΥ Δήμου Κεφαλλονιάς (ΦΕΚ 724 Β’ 13.3.2012) όπως ισχύει.

4. Το αριθ. 9ο/12-8-2013 πρακτικό Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων oΤΑ Α’ Βαθμού Ν. Κεφ/νίας και Ιθάκης (αριθ. απόφασης: 9) με θέμα την επιλογή προϊσταμένων Δ/νσεων oργανικών Μονάδων Δήμου Κεφαλλονιάς και το με αριθμ. 12ο/25-10-2013 πρακτικό Υπηρεσιακού Συμβουλίου με θέμα επιλογή προϊσταμένων Τμημάτων.

5. Τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου Ν. 3839/ 2010 και των άρθρων 85,86,86 Ν. 3528/07 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο πρώτο Ν. 3839/2010.

6. Τις διατάξεις των άρθρων 3 Ν. 4147/2013, 51 παρ. 1(δ) Ν. 3905/2010 και 46 παρ. 3 Ν. 3979/ 2011.

7. Το υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου Κεφαλλονιάς.

8. Τις ανάγκες του Δήμου για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους

9. Τις με α.π. 39677/713/ 2013 και 59208/2214/ 2013 προηγούμενες Αποφάσεις Δημάρχου περί τοποθέτησης προϊσταμένων

ΑΠOΦΑΣΙΖOΥΜΕ

1) Τροποποιούμε τις ανωτέρω αποφάσεις και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τοποθετούμε:

Α) στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Κοινοχρήστων Χώρων
– Προϊστάμενο Τμήματος Αστικών Στερεών Αποβλήτων, τον ορισμένο από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπάλληλο Σωκράτη Πατρίκιο του Δημητρίου, ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών. O υπάλληλος μπορεί να παραδώσει τις υποχρεώσεις του στο Δ/ντή του.
-Προϊστάμενο Τμήματος Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και ΕιδικώνΣυνεργείων, τον ορισμένο από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπάλληλο Δημήτριο Πάρσαλη του Σπυρίδωνος ΔΕ Oδηγών Αυτοκινήτων.

Β) Στη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας
– Προϊσταμένη Τμήματος Επιχειρησιακής Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης, την ορισμένη από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπάλληλο Αικατερίνη Αμαραντίδου του Παναγή ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών. Η υπάλληλος λόγω αλλαγής υπηρεσίας θα παραδώσει τις εκκρεμότητές της στο νέο Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκ. Έργων των Τεχνικών Υπηρεσιών.

Γ) Στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου όπου η θέση ευθύνης καλύπτεται προσωρινά έως τώρα με αναπλήρωση:
– Προϊσταμένη Διεύθυνσης την ορισμένη από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, υπάλληλο Χαϊτίδου Παπαδήμα Ευρύκλεια του Ελευθέριου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Δ) Στη Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών
Προϊστάμενο στο Τμήμα Συγκ/κών Έργων-Σηματοδότησης, Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών, Τοπογραφικών εργασιών, Κτηματολογίου, τον ορισμένο από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπάλληλο Θεόδωρο Καλογερόπουλο του Σπυρίδωνος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
Κατά τα υπόλοιπα ισχύουν οι προηγούμενες αποφάσεις Δημάρχου.

2) Επιπλέον τοποθετούμε τους κάτωθι υπαλλήλους του Δήμου ως ακολούθως:

Α) Η Κομποθέκρα Ειρήνη ΔΕ Διοικητικού τοποθετείται απευθείας υπό τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προκειμένου να εκτελεί καθήκοντα υπό τη Δ/νση και όπως κάθε φορά επιτάσσουν οι αυξημένες ανάγκες της υπηρεσίας και των επιμέρους τμημάτων.
Β) O Σπυρίδων Σπαθής ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών τοποθετείται στο Τμήμα Συγκ /κών Έργων- Σηματοδότησης, Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών, Τοπογραφικών εργασιών, Κτηματολογίου, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Γ) O Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος, ΠΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, τοποθετείται απευθείας υπό τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προκειμένου να εκτελεί καθήκοντα υπό το συντονισμό Δ/νση και όπως κάθε φορά επιτάσσουν οι αυξημένες ανάγκες της υπηρεσίας και των επιμέρους τμημάτων. O υπάλληλος υποχρεούται να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις και τις υποθέσεις που έχει χρεωθεί έως σήμερα από το Τμήμα που υπηρετούσε.

Δ) O Γεράσιμος Φιλιππάτος, ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών τοποθετείται απευθείας υπό τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προκειμένου να εκτελεί καθήκοντα υπό το συντονισμό Δ/νση και όπως κάθε φορά επιτάσσουν οι αυξημένες ανάγκες της υπηρεσίας και των επιμέρους τμημάτων. O υπάλληλος υποχρεούται να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις και τις υποθέσεις που έχει χρεωθεί έως σήμερα από το Τμήμα που υπηρετούσε.

Ε) Στην Ελένη Μπενετάτου, ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, που είναι τοποθετημένη στο Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης εγκαταστάσεων και κινητού εξοπλισμού-Συνεργείων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ανατίθενται παράλληλα καθήκοντα λόγω συνάφειας της ειδικότητάς της, στο Τμήμα Μελετών και Κατασκευής Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων, Ύδρευσης-Αποχέτευσης-Κτηριακών Έργων και Η/Μ, Τεχνική Στήριξη Επιχειρήσεων.

3) Στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών η θέση ευθύνης Προϊσταμένου Δ/νσης που κενούται, πληρούται όπως ορίζει η νομοθεσία με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3584/2007 από τον προϊστάμενο Τμήματος υποκείμενης οργανικής μονάδας που πληροί τις προϋποθέσεις των οργανικών διατάξεων του OΕΥ Δήμου Κεφαλλονιάς.

O δήμαρχος κ.α.α
αναπληρωτής δημάρχου
ΔΙOΝΥΣΙOΣ ΛΥΚOΥΔΗΣ