Με απόφαση του ο δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος όρισε χθες αναπληρωτές του τους αντιδημάρχους Γιώργο Τσιλιμιδό και Σπύρο Σαμούρη.

Η απόφαση αναφέρει:

Ορίζουμε Αναπληρωτή Δημάρχου τον Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Τσιλιμιδό ο οποίος θα ασκεί τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του Δημάρχου, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας και του Αναπληρωτή Δημάρχου, τον Δήμαρχο θα αναπληροί στα καθήκοντά και υποχρεώσεις του ο Αντιδήμαρχος κ. Σπυρίδων Σαμούρης.

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού, στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος Δι@υγεια και αναρτάται στην ιστοσελίδα καθώς και στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου. Η παρούσα έχει ισχύ για ένα έτος από την ημερομηνία δημοσίευσή της.

Ο Δήμαρχος
Θεόφιλος Μιχαλάτος

Σ.Σ.: Η δημοσίευση της απόφασης στη σελίδα 19 του «Η».